top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGAWEEKEND/RETRAITE 2020

Zoals opgesteld op: 29 mei 2020

Deze Algemene Voorwaarden van The Medicine Tribe m.b.t. de door de tribe georganiseerde Retraites en evenementen en hebben betrekking op de ceremonies, Kambo, Massages en Workshops, vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door The Medicine Tribe

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde weekenden of (dag)retraites 

 2. Uitvoerder: The Medicine Tribe (i.e. Tamara S en leden van The medicine tribe die ondersteuning bieden tijdens de werkzaamheden)

 3. Weekend/Retraite: Het door uitvoerders georganiseerde weekend of (dag)retraite en alle Yoga/ Meditatie/voorbereidende lessen, massages, massageworkshops, wandelingen en alle andere activiteiten georganiseerd door The Medicine Tribe en tijdens dit weekend of (dag)retraite.

 1. Weekend/(dag)Retraite-kosten: De prijs van het weekend of (dag)retraite, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van een bepaald weekend of (dag)retraite .

 2. Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens het weekend of (dag)retraite .

 2. Op het moment dat deelnemer te kennen geeft zich aan te melden voor het weekend/de retraite gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en met de betaling van de verschuldigde weekendkosten voor het betreffende weekend of (dag)retraite .

 3. Deelname aan het weekend en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens, en direct na het weekend of (dag)retraite  (zoals het vervoer naar en van de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 4. Deelnemer is verplicht lichamelijke klachten of geestelijke klachten voor aanvang van het weekend of (dag)retraite, te melden aan de uitvoerder. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of therapeut. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen voordat u zich aanmeldt voor het weekend of (dag)retraite .

ARTIKEL 3: DEELNAME

 1. Een Deelnemer kan deelnemen aan het weekend of (dag)retraite nadat zij zich vooraf bij Uitvoerder daarvoor heeft aangemeld en d eweekend of (dag)retraite-kosten heeft voldaan. Inschrijving kan per e-mail aan tamara_ayatribe@protonmail.com

 2. Een plaats in het weekend is pas gegarandeerd voor Deelnemer nadat Uitvoerder de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen en een e-mail ter bevestiging van deelname heeft uitgestuurd aan Deelnemer.

ARTIKEL 4: BETALING

 1. Na Inschrijving voor een weekend of (dag)retraite via de mail, dienen de weekend of (dag)retraite-kosten uiterlijk 7 dagen na inschrijving, doch uiterlijk één week voor aanvang van het weekend/retraite, te zijn voldaan op rekening IBAN:NL81ABNA0407310347, The Medicine Tribe,Spijkenisse, o.v.v. de datum retraite of workshop, je naam, en de betreffende data.

 1. Bij niet tijdige betaling hebben Uitvoerders het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van haar betalingsverplichting.

 2. Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de weekend of (dag)retraite-kosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens het weekend of (dag)retraite, bijvoorbeeld een bijgeboekte massage, vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan het weekend of (dag)retraite op de bovengenoemde rekening. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling contant ter plekke contant, of per digitale overschrijving plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 7 dagen op de bovengenoemde rekening dient te zijn gestort: o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende datum.

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR DEELNEMER

 1. Annulering van deelname aan het weekend of (dag)retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan tamara_ayatribe@protonmail.com en is geldig na de bevestiging van annulering van de Uitvoerder. Bij annulering van deelname geldt het volgende:

 2. Tot 60 dagen voor aanvang van het weekend of (dag)retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren en rekent Uitvoerder geen annuleringskosten.

 3. Binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van het weekend of (dag)retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 25% van de weekend of (dag)retraite-kosten in rekening worden gebracht.

 4. Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van het weekend of (dag)retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de weekend of (dag)retraite-kosten in rekening worden gebracht.

 5. Indien Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van het weekend of (dag)retraite, wordt 100% van de weekend of (dag)retraite-kosten in rekening gebracht.

 6. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het weekend of (dag)retraite, worden de reeds betaalde weekend of (dag)retraite-kosten niet terugbetaald.

 7. Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte weekend bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar alleen na overleg met Uitvoerder en mits met de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Uitvoerders zijn doorgegeven per mail.

 8. Deelname aan het programma tijdens het weekend of (dag)retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde weekend of (dag)retraitekosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 9. Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

ARTIKEL 6: ANNULERING EN WIJZIGING DOOR UITVOERDERS

 1. Uitvoerder behoudt zich het recht om het weekend of (dag)retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals de (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen). In geval van het bovenstaande worden de door de Deelnemers reeds betaalde weekend of (dag)retraite-kosten volledig vergoed door Uitvoerder.

 2. Uitvoerder behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de weekend of (dag)retraite-kosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van het weekend of (dag)retraite, lessen, workshops, massages en coachingssessies ten allen tijde te wijzigen.

 3. Uitvoerder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan bijvoorbeeld een geplande wandeling geen doorgang vinden. Uitvoerders zullen in dit geval desgewenst een vervangende activiteit aanbieden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO ACCEPTATIE

 1. Uitvoerder verplicht zich het weekend of (dag)retraite naar inzicht en vermogen uit te voeren.

 2. Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na het weekend of (dag)retraite, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van het weekend of (dag)retraite. Deelnemer neemt deel aan het weekend of (dag)retraite (en alle activiteiten binnen het weekend of (dag)retraite) op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

 3. Door aan het weekend/retraite deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

ARTIKEL 8: PRIVACY

 1. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen buiten de betrokken Medicine Tribe medewerkers en/of vrijwilligers.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerder betreffende deelname aan het weekend of (dag)retraite en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen of massages, of houden van cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

 2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerder.

 3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.  ​

The Medicine Tribe - Tamara S​

 • Opgemaakt: 29 mei 2020

 • The Medicine Tribe – vestigingsadres:

The Medicine Tribe

Tamarstraat 7, 3207AM Spijkenisse

ENGLISH TRANSLATION

GENERAL TERMS AND CONDITIONS WEEKEND/RETREAT

As drafted on: May 29, 2020

These General Terms and Conditions of The Medicine Tribe with regard to the Retreats and events organized by the tribe and relate to the ceremonies, Kambo, Massages and Workshops, transport and all other activities organized by The Medicine Tribe

 

ARTICLE 1: DEFINITIONS

Participant: The natural person who participates in one of the organized weekends or (day) retreats

Performer: The Medicine Tribe (i.e. Tamara S and members of The medicine tribe who provide support during the work)

 

Weekend/Retreat: The weekend or (day) retreat organized by practitioners and all

Yoga/Meditation/preparatory classes, massages, massage workshops, walks and all other activities organized by The Medicine Tribe and during this weekend or (day) retreat.

 

Weekend/(day) Retreat Costs: The price of the weekend or (day) retreat, to be paid by the Participant to the Performer, which are associated with the registration and/or following a specific weekend or (day) retreat.

 

Damage: all claims, damages and costs that are in any way related to or arise from the assignment.

 

ARTICLE 2: THE AGREEMENT

The General Terms and Conditions apply to all activities organized during the weekend or (day) retreat.

The moment the participant indicates that he/she wishes to register for the weekend/retreat, the participant agrees to these General Terms and Conditions and to the payment of the weekend costs due for the relevant weekend or (day) retreat.

Participation in the weekend and in all activities organized by the Performer prior to, during, and immediately after the weekend or (day) retreat  (such as transport to and from the location) is entirely at the participant's own risk.

The participant is obliged to report physical complaints or mental complaints to the performer before the start of the weekend or (day) retreat. Participation is only possible if your health is not an obstacle. If in doubt, please contact your (treating) (family) doctor and/or therapist. Also in the case of operations in the past, chronic complaints or in doubt, always consult a doctor/specialist before registering for the weekend or (day) retreat.

 

ARTICLE 3: PARTICIPATION

A Participant can participate in the weekend or (day) retreat after she has registered in advance with the Provider and has paid the weekend or (day) retreat costs. Registration can be done by email to tamara_ayatribe@protonmail.com

A place on the weekend is only guaranteed for the Participant after the Contractor has received payment of the registration fee and has sent an e-mail to the Participant confirming participation.

 

ARTICLE 4: PAYMENT

After registration for a weekend or (day) retreat via email, the weekend or (day) retreat costs must be paid into account IBAN:NL81ABNA0407310347 no later than 7 days after registration, but no later than one week before the start of the weekend/retreat. , The Medicine Tribe, Spijkenisse, ovv the date of the retreat or workshop, your name, and the relevant dates.

In the event of late payment, the Contractors have the right to cancel the reservation. However, this does not release the Participant from its payment obligation.

Executors provide a clear overview of what is included in the weekend or (day) retreat costs. It is also possible that a surcharge has to be paid for deviating services during the weekend or (day) retreat, for example an additional massage, transport, etc. Payment for deviating services is preferably made prior to the weekend or (day) retreat on the above account. If it is decided on the spot to purchase a different service, the payment will be made in cash on the spot, or by digital transfer. Only in exceptional cases can payment be made by bank transfer after delivery of the deviating service, whereby the amount to be paid must be deposited into the above-mentioned account within 7 days: stating: the type of service, your name, and the relevant date.

 

ARTICLE 5: CANCELLATION BY PARTICIPANT

Cancellation of participation in the weekend or (day) retreat can only be done in writing. This can be done by e-mail to tamara_ayatribe@protonmail.com and is valid after the confirmation of the Executor's cancellation. In case of cancellation of participation, the following applies:

The Participant can cancel his registration up to 60 days before the start of the weekend or (day) retreat and the Operator will not charge cancellation costs.

The Participant can cancel his registration within 60 days to 30 days before the start of the weekend or (day) retreat, in which case 25% of the weekend or (day) retreat costs will be charged.

The Participant can cancel his registration within 30 days to 14 days before the start of the weekend or (day) retreat, in which case 50% of the weekend or (day) retreat costs will be charged.

If the Participant cancels his registration within 14 days before the start of the weekend or (day) retreat, 100% of the weekend or (day) retreat costs will be charged.

If the Participant cannot participate in the weekend or (day) retreat on site, for whatever reason, the weekend or (day) retreat costs already paid will not be refunded.

If the Participant is unable to attend the weekend booked by him or her, substitution is permitted, but only after consultation with the Contractor and provided that the details of the replacement participant have been communicated to the Contractors by email at the latest 1 day before the start. mail.

Participation in the program during the weekend or (day) retreat is on a voluntary basis. Participants are free to opt out of the program to be offered. Waiving participation in the program does not entitle the Participant to a (partial) refund of the weekend or (day) retreat costs already paid, nor to a replacement lesson or activity.

Participants can take out travel and/or cancellation insurance with an insurer to cover unforeseen costs of cancellation.

ARTICLE 6: CANCELLATION AND CHANGE BY PERFORMERS

The administrator reserves the right to cancel the weekend or (day) retreat if there are good reasons to do so, including insufficient registrations, illness of the teacher(s) or force majeure (such as the (new) outbreak of a pandemic, or tightened Corona measures. ). In the event of the above, the weekend or (day) retreat costs already paid by the Participants will be fully reimbursed by the Executor.

The executor reserves the freedom to change the General Terms and Conditions, the weekend or (day) retreat costs, the teachers, class times, location, character and dates of the weekend or (day) retreat, lessons, workshops, massages and coaching sessions. modify.

The executor is not obliged to fulfill any obligations if they are prevented from doing so as a result of force majeure (a circumstance that is not due to fault, and is not for their account under the law, a legal act or generally accepted views). . Weather conditions are an example of force majeure. In case of bad weather conditions, for example, a planned walk cannot take place. In this case, contractors will offer a replacement activity if desired.

ARTICLE 7: LIABILITY AND RISK ACCEPTANCE

The executor undertakes to carry out the weekend or (day) retreat according to his insight and ability.

The Performer is not responsible for damage and/or loss of property of the participant on location, nor for any form of physical injury before, during or after the weekend or (day) retreat, including all activities during the weekend and transport to and from the weekend or (day) retreat. Participant participates in the weekend or (day) retreat (and all activities within the weekend or (day) retreat) at his own risk and will not claim any rights from the Contractor under Article 6:179 of the Dutch Civil Code.

By participating in the weekend/retreat, the Participant expressly agrees to the above.

ARTICLE 8: PRIVACY

The registration of personal data is treated in strict confidence and is not passed on to third parties outside the involved Medicine Tribe employees and/or volunteers.

ARTICLE 9: APPLICABILITY AND DISPUTES

These terms and conditions apply to all agreements with the Contractor regarding participation in the weekend or (day) retreat and all activities resulting therefrom: transport, lessons or massages, or holding courses, workshops, training, coaching and other forms of education, or advice in the broadest sense of the word.

Deviations from this agreement are only binding if they have been confirmed in writing by the Executor.

Disputes arising from the agreements to which these General Terms and Conditions apply, will be submitted to the competent court in the place or vicinity of the establishment of the Executors, unless appealed.​

The Medicine Tribe - Tamara S​

Created: May 29, 2020

The Medicine Tribe – office address:

The Medicine Tribe

Tamarstraat 7, 3207AM Spijkenisse

​​

www.themedicinetribe.nl

Tamara_ayatribe@protonmail.com

bottom of page